REGULAMIN SERWISU „JAKTO”


Niniejszy regulamin zawiera prawa i obowiązku Użytkowników portalu „JAKTO”.

Regulamin określa mianem:

„Serwisu” - internetowy serwis ogłoszeniowy „JAKTO” dostępnego m.in. pod domeną http://jakto.pl/

„Administratora” - wszystkie osoby zarządzające Serwisem.

„Użytkownika”  - wszystkie osoby korzystające z Serwisu.

„Ogłoszeniodawcy” -  użytkowników zamieszczających ogłoszenia w Serwisie.


REGULAMIN SERWISU (z dnia 27 lutego 2015 r. )

§1. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu. Regulamin zobowiązuje Użytkownika do używania Serwisu zgodnie z prawem, a także do zaniechania celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu. Naruszeniem niniejszego regulaminu będzie również działanie lub zaniechanie działania zmierzające do jego obejścia.

§2. Korzystanie z konta Użytkownika, a także zamieszczenie ogłoszeń od 1 do 5 w Serwisie jest bezpłatne. Ogłoszenia w Serwisie mogą zamieszczać tylko osoby pełnoletnie.

§3. Akceptując Regulamin Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi internetowego serwisu ogłoszeniowego.

1. Użytkownik wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Użytkownik w każdej chwili a prawo żądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo dostępu do swego konta utworzonego w Serwisie. W panelu zarządzania Użytkownika możliwa jest modyfikacja podanych danych osobowych. Usunięcia konta dokonuje Administrator Serwisu, na indywidualną prośbę Użytkownika.

2. Podając dobrowolnie swoje dane osobowe przy rejestracji oraz przy publikacji ogłoszenia Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na ich publikowanie w Internecie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikowania przez Użytkowników w ogłoszeniach danych osobowych i adresowych. Użytkownik zgadza się by Administrator miał prawo do zmiany nazwy Użytkownika wyświetlanej w serwisie (np. zmiany nazwy zawierającej nazwisko, lub adres e-poczty).

§4. Ogłoszeniodawca oświadcza, że publikuje w serwisie każdą treść (w tym zdjęcia i grafiki) dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczonych informacji. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie, a także przesyłane za pomocą poczty elektronicznej Serwisu traktowane są jako nieobjęte poufnością.

§5. Ogłoszeniodawca zgadza się, treść publikowanych ogłoszeń nie może być sprzeczna z normami kultury i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W związku z tym oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie jakichkolwiek informacji i materiałów: nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, nietolerancyjnych, głoszących nienawiść lub przemoc oraz naruszających prawo w jakikolwiek inny sposób.

§6. Z Serwisu bezwzględnie usuwane będą ogłoszenia:

 1. promujące tzw. piramidy finansowe, systemy łańcuszkowe i temu podobne;

 2. dotyczące pożyczek finansowych bez podania podstawowych danych takich jak: nazwa firmy, adres siedziby firmy i telefon kontaktowy;

 3. oferty pracy bez podanego zakresu obowiązków pracownika lub nazwy firmy zatrudniającej, adresu zatrudnienia i telefonu kontaktowego do pracodawcy;

 4. zawierające usługi i oferty pracy dotyczące tzw. marketingu internetowego, chałupnictwa, e-mailingu, „pracy dodatkowej przez internet” i innych podobnych;

 5. oferujące tworzenie, pomoc w pisaniu czy sprzedaż prac: maturalnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich, wypracowań szkolnych itp.;

 6. o sprzedaży zwierząt sprzecznie z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724) lub próbujące obejść tę ustawę (art. 10 Ustawy zabrania sprzedaży zwierząt domowych poza miejscem hodowli);

 7. erotyczne i pornograficzne;

 8. sprzeczne z Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230).

 9. bez podawania szczegółów, zwłaszcza takie z dopiskiem „by uzyskać więcej informacji napisz e-mail lub zadzwoń”;

 10. pomawiające, komentujące Użytkowników lub ogłoszenia zamieszczone w Serwisie;

 11. wypełniające znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie i własności intelektualnej;

 12. ogłoszenia sprzeczne z prawem bądź normami kultury lub etyki;

 13. ogłoszenia subiektywnie uznane przez Administratora za nieuczciwe, niewiarygodne lub nieodpowiednie do publikacji.

§7. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na usuwanie ogłoszeń wymienionych w §5 i 6. Administrator zastrzega prawo do subiektywnego rozstrzygania, które treści powinny zostać usunięte. Usuwanie lub zmiana treści ogłoszeń może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym Ogłoszeniodawcy. Administrator nie musi wyjaśniać Ogłoszeniodawcy przyczyn zmiany treści lub usunięcia ogłoszeń.

§8. W serwisie możliwe jest opublikowanie przez Użytkownika 5 ogłoszeń o niepowtarzalnej treści. Ogłoszenie może zostać powtórnie umieszczone w serwisie po wstrzymaniu publikacji lub usunięciu ogłoszenia, jednakże nie częściej niż co 7 dni. Niezastosowanie się do tych zasad skutkować będzie usunięciem wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez łamiącego regulamin Użytkownika.

UWAGA! Zauważone przez Administratora powielanie kont przez Użytkowników, w celu obejścia regulaminu, będzie skutkowało usunięciem wszystkich zamieszczonych ogłoszeń. Zwiększenie limitu ilości ogłoszeń możliwe jest po wniesieniu opłaty (w celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się z administratorem).

§9. Serwis nie odpowiada za skutki publikacji ogłoszeń. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność usług i towarów z opisem w ogłoszeniu. Nie odpowiada również za roszczenia wynikające z kontaktów pomiędzy użytkownikami serwisu.

§10. Użytkownik powinien świadomie oceniać realność ogłoszeń opublikowanych w Serwisie. Ogłoszenia bowiem mogą zawierać nieprawdziwe i nieuczciwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać oczekiwaniom. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że jest świadom zagrożeń wynikających z możliwości zamieszczania przez Ogłoszeniodawców fałszywych treści tj. ogłoszeń mających na celu oszustwo, wprowadzenie w błąd, wyłudzenie pieniędzy itp. Użytkownik korzysta z ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność i  na własne ryzyko.

§11. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Serwisowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika. Ponadto Ogłoszeniodawca naprawi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

§12. Zakazuje się sztucznego podbijania statystyk ogłoszeń, poprzez wielokrotne wyświetlanie ogłoszenia lub poprzez użycie systemów do zwiększania liczby odwiedzin (autosurf).

§13. Serwis ma prawo do usunięcia konta Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia jeśli podejrzewa Użytkownika o niewiarygodność, nieuczciwość a także w przypadku łamania przez Użytkownika zasad zawartych w Regulaminie.

§14. Adresy IP i inne dane Użytkowników przechowywane są przez Serwis w celach związanych z bezpieczeństwem i mogą zostać przekazane dla upoważnionych służb i organów (np. policji, prokuratury, sądu) do identyfikacji osób naruszających prawo.

§15. Treści(w tym obrazy, zdjęcia) umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać praw autorskich. Treści te mogą nie być autorstwa Autora i Użytkowników serwisu, jednak bez naruszenia prawa autorskiego, które należy do autorów tresći. Nazwy firm, marek, produktów, partii politycznych, instytucji, itp. mogą być znakami towarowymi należącymi do wcześniej wymienionych. O wszelkich zauważonych naruszeniach praw autorskich należy powiadamiać Administratora Serwisu: admin[małpa]jakto[kropka]pl

§16. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (ciasteczka). Używane są one w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, by na jego komputerze przechowywane były „cookies” powinien wyłączyć je w swojej przeglądarce internetowej.

§17. Serwis Jakto.pl ma prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu, oraz zawieszenia pracy Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.

§18. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje od momentu publikacji go na tej stronie. Użytkownicy zobowiązani są do regularnego zapoznawanie się z regulaminem, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.